Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/kunden/webs/boxplan/box/configuration.php:1) in /var/kunden/webs/boxplan/box/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/kunden/webs/boxplan/box/configuration.php:1) in /var/kunden/webs/boxplan/box/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/kunden/webs/boxplan/box/configuration.php:1) in /var/kunden/webs/boxplan/box/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/kunden/webs/boxplan/box/configuration.php:1) in /var/kunden/webs/boxplan/box/plugins/system/info_ciacho.php on line 25
BOX-PLAN - KASY FISKALNE LUBLIN, CHEŁM, HRUBIESZÓW dla twojej Firmy - Wyposażenie Firm | Regulacje Prawne / Słownik pojęć dotyczące urządzeń fiskalnych i działalności gospodarczej
FAQ

Paragon Fiskalny

Paragon fiskalny – wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania[1] paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:


a) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby podatnika,
b) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
c) numer kolejny wydruku,
d) datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,
e) nazwę towaru lub usługi,
f) cenę jednostkową towaru lub usługi,
g) ilość i wartość sprzedaży,
h) wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek,
i) wartość sprzedaży zwolnionej z podatku,
j) łączną kwotę podatku,
k) łączną kwotę należności,
I) kolejny numer paragonu fiskalnego,
m) kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
n) logo fiskalne zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia oraz numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy.

Wysokość znaków na paragonie fiskalnym nie może być mniejsza niż 2,50 mm, szerokość taśmy paragonowej nie może być mniejsza niż 28 mm.Plik:Paragon fiskalny.png


 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338)

Źródło: http://pl.wikipedia.orgRaport Miesięczny Fiskalny

Raport miesięczny z kasy/drukarki fiskalnej jest zbiorem raportów dobowych z danego miesiąca, za który wykonujemy raport, z podsumowaniem obrotu i podatku należnego w danym miesiącu, w rozbiciu na poszczególne stawki podatku zaprogramowane w urządzeniu fiskalnym.

Raport miesięczny należy wykonać ostatniego dnia miesiąca, po zakończeniu sprzedaży i wykonaniu ostatniego raportu dobowego w danym miesiącu.

Raport miesięczny musi być wykonany w formie pełnego raportu (nie może to być raport podsumowujący, skrócony).Homologacja Kasy Fiskalnej

Kasy fiskalne muszą spełniać bardzo szczegółowe warunki konstrukcyjne narzucone przez Ministerstwo Finansów. Są to w szczególności: jej budowa, funkcjonalność, moduł fiskalny, oprogramowanie pracujące na kasie ECR, reakcja na sytuacje krytyczne (np. brak papieru), akumulatory itp. Model kasy, który ma być dopuszczony do sprzedaży w Polsce musi przejść testy w MF, aby otrzymać certyfikat homologacji.

Procesem homologacji modelu kasy zajmuje się producent lub importer kasy i proces ten trwa zwykle ok. 6 m-cy.


Źródło: http://pl.wikipedia.orgOdliczenia i ulgi z tytułu zakupu urządzeń fiskalnych

 

Każdy podatnik zakupujący kasę fiskalną ma prawo do odliczenia podatku VAT ( w całości albo według ustalonej proporcji ) oraz do zaliczenia w koszty wydatków na zakup kasy czy też do amortyzacji jej wartości początkowej.

Podatnicy, którzy rozpoczynają dopiero ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, mają prawo dodatkowo do odliczenia 90% ceny kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Warunkiem odliczenia jest zainstalowanie kasy oraz rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązujących terminach.

Prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas przysługuje podatnikowi za każdym razem, gdy powstanie obowiązek ewidencji sprzedaży określonych towarów i usług.

Jeżeli podatnik zaczyna w pierwszym miesiącu instalując 1/5 wymaganych przez prawo i zadeklarowanych w urzędzie skarbowym kas fiskalnych, a dopiero potem kolejne, to prawo do odliczenia przysługuje w stosunku do wszystkich zgłoszonych w urzędzie skarbowym. Przy dokupieniu kolejnej kasy, po zainstalowaniu pierwszych kas w maksymalnie pierwszych pięciu miesiącach od utraty zwolnienia, nie istnieje już taka możliwość.

 

Odliczenie 90% ceny kasy jest dokonywane następująco:

 • odliczenie od całości różnicy podatku należnego z naliczonym ( kwota do zapłaty z deklaracji VAT );

 • a jeżeli podatek do zapłaty nie wystąpił - podatnik otrzyma zwrot w gotówce, ale nie więcej w jednym okresie rozliczeniowym, niż:

                    - 25% przysługującego podatnikowi odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem 

                      ( za wszystkie kasy instalowane po utracie zwolnienia ) – gdy rozlicza się 

                      miesięcznie;

                    - 50% tej kwoty – gdy rozlicza się kwartalnie.

 

Warunkiem odliczenia jest:

 • złożenie przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemnego zgłoszenia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich użytkowania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania ;

 • rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie ( czyli pierwsze 1/5 kas w dniu utraty zwolnienia, kolejne co miesiąc ) na kasie spełniającej odpowiednie warunki i kryteria techniczne;

 • dołączenie do deklaracji podatkowej w której rozpoczyna odliczanie ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej kserokopii faktury potwierdzającej nabycie kasy,

 • dowód zapłaty całej należności za kasę, której odliczenie dotyczy.

 

Podatnicy zwolnieni

Podatnicy dokonujący wyłącznie czynności zwolnionych z podatku oraz podatnicy zwolnieni podmiotowo, którzy również podlegają obowiązkowi ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych, mogą otrzymać zwrot zamiast odliczenia. Warunkiem jest:

 • rozpoczęcie ewidencjonowania nie później, niż w obowiązującym terminie;

 • dokonanie ww. zgłoszenia o liczbie kas i miejscu ich użytkowania;

 • złożenie zawiadomienia o miejscu instalacji kasy, spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne;

 • zapłata całej należności za kasę.

Zwrot następuje na wniosek zawierający między innymi :

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy;

 • dane adresowe, wraz z numerem telefonu kontaktowego

 • NIP;

 •  oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

 

Marża

Marża – stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży (zysk to różnica między ceną sprzedaży, a kosztem pozyskania towaru).

W analizie finansowej wyróżnia się 2 rodzaje marży: marża netto i marża brutto. Obie kategorie odnoszą się do sprawozdania finansowego.

 • Marża netto
Marża netto jest to zysk netto z danego okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość sprzedaży w danym okresie. Marża netto pokazuje jak zyskowna była w danym okresie działalność firmy. Marża netto bierze pod uwagę to jakie koszty zostały poniesione przez firmę, gdyż do jej kalkulacji wchodzą wszystkie koszty, zarówno pośrednie jak i bezpośrednie.
 • Marża brutto
Marża brutto jest to wskaźnik pokazujący jak zyskowna była w danym okresie sprzedaż firmy. Do kalkulacji marży brutto używa się nie kosztów całkowitych (jak w przypadku marży netto), ale wyłącznie kosztów bezpośrednich czyli wartości sprzedaży. W wariancie porównawczym rachunku zysków i strat do kalkulacji marży brutto bierze się koszty rodzajowe. Wtedy marżę brutto kalkuluje się w następujący sposób: Marża brutto% = (Sprzedaż-Koszty rodzajowe)/Sprzedaż. W wariancie kalkulacyjnym Koszty rodzajowe zastępuje się Kosztem wytworzenia sprzedanych wyrobów.

Nie należy mylić marży z narzutem na cenę zakupu towaru.

Jednak możliwe jest liczenie marży (brutto lub netto) nie tylko na podstawie sprawozdań finansowych. Marżę można wyliczać również dla sprzedaży poszczególnych kategorii produktów, pojedynczych produktów lub oddziałów firm. Liczenie marży jest możliwe tam, gdzie można zidentyfikować i przyporządkować poszczególnym przychodom ze sprzedaży odpowiednie koszty.


Źródło: http://pl.wikipedia.orgRaport Dobowy Fiskalny

Raport dobowy fiskalny oblicza obrót i podatek należny z danego dnia i zapisuje te dane w sposób trwały i nieusuwalny do pamięci fiskalnej. 

Podatnicy VAT posiadający kasę fiskalną mają obowiązek sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym.

Raport fiskalny dobowy nie może zostać przez podatnika skorygowany. Jeżeli zawiera przychody, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w innym okresie rozliczeniowym, niż okres wystawienia raportu, albo też gdy wystąpiły zwroty, wówczas podatnik po prostu odejmuje lub dodaje stosowne kwoty do sum wynikających z raportu dobowego podczas ujmowania go w księdze przychodów i rozchodów, ale samego raportu nie koryguje.Obowiązki podatnika

 

Obowiązki podatnika i osoby obsługującej kasę.

 

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do:

 • dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy,

 • sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu, ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestania sprzedaży,

 • dokonywania wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i ich kopii na rolce papierowej lub ich zapisu na kopii elktronicznej;

 • stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie;

 • zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;

 • naniesienia na obudowę kasy w sposób trwały jej numeru ewidencyjnego,

 • zamieszczania wpisów w książce kasy rejestrującej,

 • przechowywania książki kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie właściwych organów,

 • prowadzenia po fiskalizacji kasy wyłącznie sprzedaży w trybie fiskalnym i nieprowadzenia sprzedaży na kasie po jej fiskalizacji w żadnym innym trybie niefiskalnym, w tym w trybie szkoleniowym.

 

Zakończenie użytkowania kasy

 

 Jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej podatnik:

 • zaprzestanie działalności;

 • zaprzestanie użytkowania kasy;

wówczas będzie zobowiązany do zwrotu odliczonej wcześniej kwoty z tytułu zakupu kasy.

 

Jeżeli jednak zaprzestanie użytkowania kasy nastąpi wskutek zdarzeń losowych, np. kradzieży, działania żywiołu, trwałego uszkodzenia wówczas obowiązek zwrotu odliczenia nie nastąpi. Zarówno bowiem ustawa, jak i rozporządzenie wykonawcze, uzależniają obowiązek zwrotu od działań podatnika, a nie od czynników zewnętrznych, na których działanie podatnik nie ma wpływu.

 

Kod Kreskowy

Kod kreskowykod paskowy (ang. bar code) – graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według przyjętych reguł budowy danego kodu. Kod kreskowy przeznaczony jest dla czytników elektronicznych. Ma na celu umożliwienie automatycznego odczytywania informacji. Głównym zastosowaniem kodu kreskowego jest automatyczna identyfikacja produktów w szeroko pojętej logistyce.

Podział według wymiarowości kodu:

 • jednowymiarowe (liniowe, 1D) – informacje zapisane są w jednej linii (najczęściej w postaci kresek);
 • dwuwymiarowe piętrowe – rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu, jedna pod drugą;
 • dwuwymiarowe matrycowe – informacja zapisana jest na określonej powierzchni, z tym że do zapisu nie są wykorzystywane kreski, lecz inne oznaczenia;
 • kody złożone – występują w nich zarówno elementy kodów jednowymiarowych, jak i dwuwymiarowych;
 • kody trójwymiarowe – zazwyczaj są to wytłaczane dowolne kody jednowymiarowe (Bumpy Bar Code). Różnica polega na tym, iż w zapisie/odczycie zamiast różnic w kolorach wykorzystuje się różnice głębokości tłoczenia[2].
Kasy POS

Kasy POS - (lub inaczej EPOS, ang. Electronic Point Of Sale – kasy komputerowe):


Funkcjonalnie jest to komputer PC wyposażony najczęściej w: monitor lub zastępczo wyświetlacz, klawiaturę zwykłą PC (taką, jak przy większości komputerów) lub specjalizowaną (tzw. programowalną), czytnik kodów kreskowych; wyświetlacz dla klienta, czytnik kart magnetycznych (kredytowych) itp. Ilość i rodzaj wyposażenia może być dowolnie dobierana w zależności od potrzeb sklepu. W najprostszej konfiguracji kasą POS może być zwykły komputer PC z podłączoną drukarką fiskalną. W kasie POS tylko drukarka fiskalna podlega homologacji i zaostrzonemu traktowaniu przez serwis. Pozostałe elementy mogą być dowolnie wymieniane i naprawiane nawet przez nieuprawniony serwis i nie pociąga to za sobą kłopotów natury fiskalnej. Na kasie POS jest zainstalowane oprogramowanie realizujące funkcje sprzedaży i obsługujące urządzenia zewnętrzne (drukarkę fiskalną, czytnik kodów itp.). Oprogramowanie zainstalowane na kasie POS również nie podlega homologacji i może być dowolnie modyfikowane i przystosowywane dla potrzeb sklepu. Dzięki temu, że kasy POS są wyposażone w dyski twarde, mogą one rejestrować i pamiętać praktycznie dowolną ilość transakcji i informacji związanych z nimi przez bardzo długi czas. Na przykład kasa może przechowywać informacje o każdym paragonie na kilka lat wstecz.


Źródło: http://pl.wikipedia.orgPrzecena

Przecena - obniżka ceny towaru lub usługi, który wcześniej był oferowany po wyższej cenie. Przecena może być skutkiem chęci szybszego pozbycia się towaru, który nie sprzedawał się dobrze po wyższej cenie, w celu uwolnienia miejsca w sklepie i magazynie na nowe towary lub z powodu stwierdzenia wad fabrycznych oferowanych produktów. Jednym z chwytów wmarketingu jest najpierw oferowanie produktu po celowo zawyżonej cenie, a następnie przeprowadzenie operacji rzekomej przeceny.

Przecena może być też podwyżką cen zgodnie z zasadą przecena = zmiana ceny.


Źródło: http://pl.wikipedia.orgNarzut

Narzut – jest to różnica między ceną, a kosztem wytworzenia, wynikająca z dodatkowych obciążeń kosztowych.

Narzut interpretowany jest również jako marża zysku.Pamięć Fiskalna

Każda kasa fiskalna jest wyposażona w tzw. pamięć fiskalną, nazywaną również modułem fiskalnym. Jest to układ elektroniczny z niekasowalną pamięcią. Moduł ten służy do przechowywania informacji o wykonanych raportach dobowych fiskalnych i jego zawartość jest podstawą do rozliczenia z fiskusem. Moduł ma ograniczoną pojemność (minimum: 1830) – wystarczającą na co najmniej 5 lat codziennej pracy kasy.

Aby użytkownik ani serwisant nie miał możliwości samodzielnej ingerencji w moduł, jest on zalany żywicą oraz na trwałe przytwierdzony do obudowy kasy. Ponadto obudowa kasy jest zaplombowana i jej otwarcie i naprawa kasy jest dozwolona tylko przez uprawniony serwis, który musi posiadać aktualne uprawnienia wydane przez Producenta/Importera danych urządzeń fiskalnych.

Podczas kontroli z Urzędu Skarbowego sprawdzana jest w szczególności zawartość pamięci fiskalnej, nienaruszalność plomb kasy oraz poprawność wpisów w książce serwisowej kasy m.in. obowiązkowe przeglądy okresowe (do 30-11-2008 r. co 12 miesięcy - od 01-12-2008 r. co 24 miesiące).


Źródło: http://pl.wikipedia.orgDrukarka Fiskalna

Drukarka fiskalna − urządzenie rejestrujące przychody pochodzące ze sprzedaży detalicznej na potrzeby rozliczenia podatku (dochodowegoVAT).

W odróżnieniu od kasy fiskalnej, drukarka fiskalna nie może pracować samodzielnie (bez podłączenia do komputera) i jej zadanie polega jedynie na rejestracji oraz wydruku paragonów. Wchodzi w skład komputerowych systemów sprzedaży (np. kas POS). Do rejestracji paragonu na drukarce fiskalnej można użyć dowolnego programu komputerowego potrafiącego sterować drukarką przy pomocy złącza RS-232 lub USB. Programy korzystające z drukarek fiskalnych nie muszą mieć homologacji, a protokół komunikacyjny jest jawny i dostępny zwykle na stronach WWW producentów drukarek.

Modele obecnie posiadające homologację do pracy w Polsce stosują port RS-232 jako główne medium komunikacyjne. Porty USB są skonfigurowane w ten sposób, że w systemie są widoczne jako RS-232 (wirtualne porty szeregowe).Manko

Manko – nieusprawiedliwiony, bądź zawiniony brak towarów lub pieniędzy w kasie danego przedsiębiorstwa. Taka sytuacja może powstać we wszystkich ogniwach łańcucha handlowego, przez co obciąża materialnie odpowiedzialnego za to pracownika oraz pociąga go się do odpowiedzialności karnej. Źródłem słowa może być francuski czasownik manquer, który oznacza "brakować". Przeciwieństwem manka jest superata.Superata

Superata – jest to określenie związane z praktyką handlową. Oznacza sytuację, kiedy utarg w kasie w danym przedsiębiorstwie jest wyższy, niż wynikałoby to z sumy wartości sprzedanych towarów czy usług. Jest to sytuacja niepożądana przede wszystkim dlatego, że ilość towarów ulega zmniejszeniu bez zarejestrowanej sprzedaży i może to powodować problemy z właściwą ich ewidencją. Kiedy pojawią się rozbieżności, należy wykonać remanent.Faktura Pro Forma

Faktura pro forma - dokument będący zapowiedzią lub propozycją faktury (zwykle faktury VAT). Nie jest dokumentem księgowym.Faktura VAT

Faktura VAT - szczególny rodzaj faktury wystawianej przez płatników podatku VAT, podlegający osobnym przepisom.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, faktura taka powinna zawierać przynajmniej[1]:

 • nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP
 • datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia dokumentu
 • napis Faktura VAT oraz numer kolejny faktury
 • nazwę towaru lub usługi (przedmiotu transakcji)
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawki podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku, zwolnionych z podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, zwolnionych z podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem (brutto), wyrażoną cyframi i słownie

Faktura powinna być wystawiona przynajmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden z nich jest oryginałem (który otrzymuje nabywca), a pozostałe kopiami i powinny być one odpowiednio oznaczone[potrzebne źródło] - z księgowego punktu widzenia kserokopia oryginału faktury (z napisem "oryginał") nie jest kopią faktury.

Tradycyjnie faktura wystawiana jest na papierze, jednak w pewnych okolicznościach dopuszczona jest postać elektroniczna (e-faktura).


Źródło: http://pl.wikipedia.orgRemanent

Remanent to pojęcie związane z praktyką handlową. Jest to czynność mająca na celu najpierw zbadanie faktycznej ilości towarów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów takich jak faktury, PZ-ki, raporty kasowe, oraz ze stanami w komputerowym programie handlowo-magazynowym. Jeżeli w trakcie remanentu okaże się, że ilości są niezgodne, należy skorygować dokumenty na podstawie odpowiednich przepisów prawa, bądź też reguł obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Pojęcie remanent jest często zamiennie stosowane z pojęciem inwentaryzacja.


Źródło: http://pl.wikipedia.orgSkaner Kodów Kreskowych

Skaner kodów kreskowych to urządzenie służące do odczytywania kodów kreskowych.

Zastosowania:

 • Sklepy (po zeskanowaniu kodu kasa fiskalna zapisuje przedmiot/produkt na paragonie i przechodzi do następnej pozycji)
 • Systemy bezpieczeństwa (zastosowanie wychodzi z użytku na rzecz kart magnetycznychRFID)
 • Biblioteki szkolne i publiczne (kody kreskowe na egzemplarzach bibliotecznych oraz na kartach czytelników za pomocą komputeraprzyspiesza proces rejestracji wypożyczeń)
 • Zastosowania logistyczne (ułatwia odnalezienie towaru)
 • Domowe (umożliwia stworzenie domowej kolekcji, np. płyt CD/DVD)


Kasy fiskalne działają z kodami kreskowymi tworząc tzw. POS (Point of Selling - Punkty Sprzedaży). Po zeskanowaniu kodu towaru kasa fiskalna odnajduje w bazie danych informacje o przedmiocie przypisanym do kodu, "nabija" go na kasie, ewentualnie drukuje produkt na paragonie i kontynuuje pracę jak wyżej aż do zakończenia skanowania produktów.


Źródło: http://pl.wikipedia.orgFaktura VAT RR

Faktura VAT RR – faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT od dostawcy, który jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Faktura VAT RR jest wystawiana przez nabywcę towarów, w dwóch egzemplarzach. Oryginał otrzymuje dostawca, a kopię nabywca. Faktura VAT RR zawiera m.in. dane dostawcy i nabywcy, informacje o produktach rolnych będących przedmiotem transakcji wraz z określeniem ich wartości, stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku oraz podpisane oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:


"Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług."


Szczegółowe procedury dotyczące rolników ryczałtowych zawierają art.115, 116, 117 i 118 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54. poz.535 ze zm.). Stawka podatku na dostawy produktów rolnych wynosi 7% (od 01.01.2011 do 31.12.2013, po tym okresie 6,5%, zmianę stawki ogłoszono w ustawie z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, Dz.U.Nr 238 poz. 1578), w zamyśle ustawodawcy ma być to częściowy zwrot (rekompensata) podatku za nabywane i opodatkowane środki produkcji wykorzystywane do produkcji produktów rolnych. Nabywca dolicza 7% VAT do ceny uzgodnionej z rolnikiem ryczałtowym, wystawia fakturę RR, jeśli płaci gotówką to nie ma prawa odliczenia podatku naliczonego. Jeśli zobowiązanie wynikające z faktury RR jest zapłacone przelewem na konto rolnika ryczałtowego w terminie nie później niż 14 dni (chyba że rolnik zawarł umowę z podmiotem i określił inny termin), nabywca będzie mógł odliczyć VAT naliczony w miesiącu, w którym dokonano zapłaty.Źródło: http://pl.wikipedia.org